Colofon

Ontwerp logo
Teun de Haan,Wijhe

Uitwerking, aanvullend ontwerp en bouw website
Escapement, Wijhe

Disclaimer
Wij bieden aan belangstellenden de informatie op onze webpagina’s aan maar behouden het copyright op deze pagina’s en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s.
Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze website, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze website worden als service aangeboden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op onze website, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze pagina’s benaderbaar zijn. 

Privacy verklaring

Stichting ’t Sal is een kunstenaarsforum in de gemeente Olst-Wijhe. 

Contactpersoon algemeen:
Petra Hoff-Mul
Tel. nr. 06 – 425 69 726
info@tsal.nl 

Contactpersoon financieel:
Wil Bijker
Tel. nr. 06 – 435 45 130
financieel@tsal.nl 

KVK 05069996 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Naw gegevens
– Telefoonnummer
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tsal.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
‘t Sal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
’t Sal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
‘t Sal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘t Sal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tsal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

‘t Sal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
‘t Sal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tsal.nl